Diện tích mía trên địa bàn Tây Ninh, loại cây công nghiệp chủ lực của tỉnh này liên tục tuột dốc dẫn đến nguy cơ thiếu nguyên liệu cho các nhà máy.