Gần 3 tỷ người sẽ bước vào tầng lớp trung lưu vào năm 2050, và gần như tất cả trong số họ trong thế giới phát triển.