Môi trường ô nhiễm, sức khỏe bị đe dọa, một bộ phận giới trẻ giàu từ trứng nước sống trụy lạc là cái giá mà Trung Quốc phải trả