Ngành khai thác than của Việt Nam hiện đang có giá thành được hạch toán cao nhất thế giới.