TP.HCM phải tạo các nguồn lực để xây dựng năng lực cạnh tranh và tạo ra năng suất lao động vượt trội.