Cuộc chiến này không chỉ để đạt được thương mại tự do mà còn để chống lại làn sóng bảo hộ đang lên.