Những khoản đầu tư, viện trợ hậu hĩnh vô điều kiện từ Trung Quốc có thể là nguy cơ khiến Campuchia bị lệ thuộc trong các quyết sách đối ngoại và đối nội.