Việc tòa quốc tế xem xét vụ kiện của Philippines chứng tỏ những áp lực mà Trung Quốc gây nên về ngoại giao, kinh tế cũng như vận động hành lang đã thất bại.