Mỹ sử dụng mô hình tư duy của thương nhân xử lý quan hệ đối ngoại đã gây căng thẳng cho Trung Quốc, chiến tranh thương mại nổ ra thì Trung Quốc sẽ bị thiệt hại trực tiếp lớn hơn.