Trong bối cảnh kinh tế suy thoái, Trung Quốc tăng cường đẩy mạnh, đa dạng hóa danh mục đầu tư ra nước ngoài.