Ngành quỹ đầu cơ năm 2017 đã tạo ra mức sinh lời tốt nhất kể từ năm 2013