Các nền kinh tế mới nổi có thể sẽ không chịu nhiều thiệt hại từ ý định bảo hộ thương mại của Donald Trump.