Sản xuất rau hữu cơ “khổ hơn chăm con mọn”, khó khăn hơn rất nhiều so với trồng rau bình thường.