Không phủ nhận vấn đề phải liên doanh, liên kết với các đối tác nước ngoài, thậm chí có thể bị thôn tính là vấn đề sống còn trong hội nhập của Sabeco.