TPP có thể giúp GDP của Việt Nam tăng thêm 23,5 tỷ USD vào năm 2020 và 33,5 tỷ USD vào năm 2025. Xuất khẩu cũng sẽ tăng thêm 68 tỷ USD vào năm 2025.