Đánh giá của các chuyên gia kinh tế tại Hội thảo "Định hướng xây dựng kinh tế số Việt Nam" diễn ra ngày 28/6 chỉ ra rằng, Việt Nam đang có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế số.