Thị trường sữa Việt Nam đang phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Tốc độ tăng trưởng của ngành năm sau cao hơn năm trước, bình quân tăng 17%/năm trong giai đoạn 2011-2015.