14 cơ sở, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đa cấp nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp với cơ quan có thẩm quyền vừa đã bị Cục Quản lý Cạnh tranh chỉ mặt.