Nhà lãnh đạo Venezuela nhấn mạnh cách mạng Bolivar đang bước vào một giai đoạn mới, do đó cần phải đưa ra chiến lược trong vấn đề kinh tế và chính trị, cũng như cuộc chiến "chống quan liêu và tham nhũng."