Cũng trong thị trường Bảo hiểm Phi nhân thọ, Bảo hiểm xe cơ giới và Bảo hiểm sức khỏe chiếm phần lớn doanh thu phí bảo hiểm, lần lượt đạt 28,2% và 21,5%.