Tăng chiết khấu qua các năm, bắt hỗ trợ chi phí cho các hoạt động thường xuyên của siêu thị ở mức cao... khiến nhiều doanh nghiệp đưa hàng vào đây gặp nhiều khó khăn.