Tổ chức đường Thế giới (ISO) dự báo việc sử dụng đường toàn cầu tăng 1,7%, cao hơn mức tăng 1,41% trong niên vụ 2016-2017 và thấp hơn mức tăng 1,9% trong niên vụ 2015-2016.