Theo Tổng Giám đốc TISCO, công ty chắc chắn không chấp nhận mức giá mà tổng thầu MCC đưa ra và sẽ tiến hành đàm phán.