Khi các tổ chức tài chính vi mô được cấp phép thì hoạt động này sẽ “phủ sóng” rộng hơn, phát huy hiệu quả hơn