Nhu cầu vay vốn làm ăn mùa cuối năm tăng cao nhưng làm sao để vốn ngân hàng chảy mạnh tới doanh nghiệp?