Nhà nước không cần và cũng không nên có những chính sách bảo hộ cho doanh nghiệp trong hội nhập vì sẽ trái quy ước, thông lệ quốc tế