Economist cho rằng bảng chi tiêu hộ gia đình của một quốc gia có thể phản ánh được đặc trưng sinh hoạt của nước đó.