Nhà sản xuất và nhà bán lẻ có thương hiệu toàn cầu ngày càng yêu cầu những người bán hàng ở các nước đang phát triển tuân theo những tiêu chuẩn về xã hội, môi trường và an toàn sản phẩm và sức khỏe. Những tiêu chuẩn này dần dần được biết đến với cái tên "tiêu chuẩn cá nhân".