Tình hình thế giới năm 2016 sẽ biến động khôn lường và sẽ ảnh hưởng đến tài chính Việt Nam.