Đầu tư vào các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh nông nghiệp theo hướng phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững, bảo vệ môi sinh, môi trường là một trong những ưu tiên hàng đầu trong cấp tín dụng của Agribank.