Năm 2007, trước khi khủng hoảng kinh tế diễn ra, các nhà hoạch định chính sách vẫn đinh ninh về những chỉ số kinh tế tốt và bỏ qua sự bấp bênh của giá tài sản vào thời điểm đó.