Theo Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, toàn thành phố hiện có 1.409 dự án, nhưng trong đó, đã có đến 190 dự án bị thu hồi, hủy bỏ chủ trương đầu tư hoặc hết hạn đầu tư. Trong 1.219 dự án còn hiệu lực triển khai, lại có đến 405 dự án chưa khởi công; trong số 325 dự án đã khởi công thì có tới 97 dự án đã phải tạm ngưng thi công.