Điều làm nên sức mạnh Vinhomes chính là khả năng thay đổi diện mạo đô thị tại các địa phương và triển vọng phát triển bền vững.