Sau giai đoạn giá sụt giảm mạnh nhất trong vòng một thế kỷ, đang le lói một vài tia hy vọng.