Có hay không tiêu cực trong đấu thầu, chất lượng thuốc trúng thầu kém?