Ngày 10/09/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, trong đó một trong những nội dung quan trọng là việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Trước đó, những vấn đề liên quan đến việc bảo lãnh của các ngân hàng thương mại đối với các chủ đầu tư cũng đã được dư luận dành nhiều sự quan tâm.