Được quy định từ 01/01/2004 thay thế cho rất nhiều khoản tạm ứng hay phần trích đã thu trước đây với các tỷ lệ khác nhau.