Việt Nam là nước có khung thuế suất khoáng sản thuộc loại cao nhất thế giới và khả năng  tiếp tục tăng.