Trước kiến nghị của Công ty TNHH Quốc tế Đức Yên về vướng mắc liên quan đến việc nộp thuế hàng tạm nhập, tái xuất da lừa khô, Tổng cục Hải quan cho biết, hàng hoá tạm nhập khẩu (NK) để tái xuất khẩu (XK) hoặc hàng hoá tạm XK để tái NK, nếu đã thực tái XK hoặc tái NK trong thời hạn nộp thuế thì không phải nộp thuế NK hoặc thuế XK tương ứng với số hàng hoá thực tế đã tái xuất hoặc tái NK.