Thời gian gần đây, ngày càng ít người giỏi đi vào khu vực quản lý Nhà nước...