Nếu công khai các khoản phí, thuế thì không có thỏa thuận ngầm, các loại phí ngầm.