Duờng như, giấc mơ nông dân làm giàu từ hạt gạo chỉ khả thi đối với một số rất ít người.