Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016. Các Cty đại chúng chưa niêm yết cần nhanh chóng đăng ký giao dịch trên UpCom. DNNN đã chào bán chứng khoán ra công chúng sẽ cần chào sàn UpCom trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.