Bằng cách lắp thiết bị 
đo đếm từ xa, ngành điện đang hướng tới tự động hóa việc đo đếm, tính tiền điện mà không cần tới nhân viên ghi chỉ số 
điện nữa.