Trong con mắt của Dragon Capital, Việt Nam đang có giá trị tốt nhất trong khu vực.