Đây là một trong những thông tin quan trọng tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2016 mà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành.