Để đảm bảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, đáp ứng ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển, chi thường xuyên và chi trả nợ, việc huy động vốn thông qua kênh trái phiếu tiếp tục đóng vai trò quan trọng