Đặc điểm tương tự gửi tiết kiệm, nhưng trả lãi cao hơn.