Mỗi nước đều có những quy định riêng, hàng rào kỹ thuật để bảo vệ việc làm trong nước như lao động phải biết tiếng nước sở tại, chỉ tuyển lao động nước ngoài khi không tuyển được lao động trong nước…