Cạnh tranh trên thị trường gia vị, nước chấm Việt Nam là cuộc chiến không khoan nhượng giữa một bên là các doanh nghiệp ngoại đầy tiềm lực với các doanh nghiệp nội thông minh và không thiếu kinh nghiệm.